Xóa nhóm chat – Đóng nhóm chat

  • Hiện không thể xóa nhóm chat vì doanh nghiệp vẫn lưu giữ lịch sử
  • Chỉ có người tạo ra nhóm chat mới có quyền mời thành viên ra khỏi nhóm chat, phải mời lần lượt thành viên ra khỏi nhóm rồi mới  ra nhóm được. Nếu tự ra trước thì nhóm vẫn còn tồn tại với các thành viên còn lại.
  • Đối với chat trên kế hoạch thì vào đóng nhóm chat

Nhóm chat tự tạo

Vào nhóm chat, phần quản lý thành viên mời các thành viên ra khỏi nhóm bằng dấu X

Sau cùng rời khỏi nhóm chat

Nhóm chat tạo từ kế hoạch

 

Vào lại kế hoạch, hiệu chỉnh kế hoạch và tắt tính năng chat

Leave A Comment?