Xem các hoạt động của kế hoạch

Vào kế hoạch cần xem bên tai trái thanh MENU sau đó vào phần bánh răng, chọn ” Xem các hoạt động của kế hoạch”

Phần hoạt động cho chúng ta review lại tất cả các tương tác trong kế hoạch

Phần Filter sẽ hiển thị những công việc còn lại theo trạng thái hay task mà chúng ta lọc

Phần lưu trữ sẽ cho ta các hình ảnh hay dữ liệu lưu trữ lại của kế hoạch đó

Leave A Comment?