Thiết lập giao diện tài khoản

Thiết lập hình nền trên giao diện máy tính hay vị trí các trường trên màn hình chính. Vào tên trên góc phải chọn thiết lập chung

  • Trang mặc định: là giao diện ban đầu khi đăng nhập vào tài khoản
  • Hiện thị menu: Trường menu chính thường đặt vị trí bên trái
  • Hình nền: Thay đổi thì chọn hình cần thiết và lưu lại

Tagged:

Leave A Comment?