Thêm thành viên vào TEAM bằng cách mời từ TEAM khác

Với khởi tạo lần đầu tiên khi sử dụng thì không sử dụng được mời thành viên từ TEAM khác vì hiện tại chưa có TEAM.

Vào TEAM phần bánh răng chọn ” thêm thành viên”. Lưu ý chỉ có chủ tài khoản và quản trị viên mới thấy được chức năng này

Nhấp vào thêm từ team khác sau đó lựa chọn Team có thành viên cần mời vào, tiếp tục chọn và nhấp mời tham gia

 

Leave A Comment?