Thêm thành viên vào kế hoạch

Có 2 cách để thêm thành viên vào trong kế hoạch:

  • Vào kế hoach và nhấp biểu tượng bánh răng và chọn quản lý thành viên
  • Vào kế hoach và nhấp  chọn quản lý thành viên

Tiếp tục thêm thành viên vào trong kế hoạch băng email và từ TEAM

+ Thêm thành viên từ email

Nhấp vào khoảng trắng trong khung sẽ hiển thì một số thành viên có trong team để chọn, nếu có thành viên mình cần thì chọn. Nếu không qua thêm email vào

Đánh email mới vào và nhấn Enter để hệ thống ghi nhận, nếu có nhiều email thì thêm hết vào sau đó nhấn mời tham giađóng lại

Sau khi mời thành công hệ thống sẽ thông báo tới cho mình biết trạng thái người được mời có tham gia chưa chổ biểu tượng TAM GIÁC là chưa vào

Người được mời chỉ cần vào hệ thống trên máy tính phần thông báo xác nhận chuyển đến thì sẽ vào làm việc trong kế hoạch đó

+ Thêm thành viên  từ TEAM, ta nhấp vào thêm thành viên và lựa chọn thành viên cần thiết cho kế hoạch đó và nhấp nút mời tham gia

Cuối cùng nếu muốn xóa thành viên thì vào lại và bỏ chọn thành viên sau đó lưu lại, hệ thống sẽ thông báo tới thành viên là bạn bị mời khỏi kế hoạch

Leave A Comment?