Tạo kế hoạch

Kế hoạch được hiểu như các công việc chính trong TEAM, tùy vào từng mô hình sử dụng mà kế hoạch có thể là khách hàng, project.

Sau khi chúng ta tạo TEAM xong thì bước kế chúng ta tạo kế hoạch cần thực hiện và thêm thành viên vào. Có 2 cách để tạo kế hoạch

  • Copy từ kế hoạch: cho phép ta sao chép lại toàn bộ từ 1 kế hoạch có sẵn
  • Tên kế hoạch: Mô tả cho kế hoạch của mình ví dụ: Phòng hành chính nhân sự hoặc kế toán…
  • Ngày bắt đầu: khi nào làm
  • Ngày kết thúc: dự kiến kết thúc
  • TEAM: lựa chọn kế hoạch này sẽ nằm trong team nào ( Chỉ những TEAM mình tham gia mới có trong này)
  • Cho phép chat: nên chọn chức năng này để các thành viên trong kế hoạch có thể thảo luận với nhau
  • Cho phép thành viên mời thành viên mới: Phải chọn  để thêm thành viên nhanh chón
  • Private: chế độ bí mật chỉ những thành viên trong kế hoạch mới thấy được

Cuối cùng sau khi tạo xong chúng ta lưu lại

 

 

Leave A Comment?