Nhắc việc – Reminder

NHẮC VIỆC – REMINDER

Chức năng nhắc việc giúp chúng ta nhớ những công việc cần làm nhưng cần xử lý ở thời gian cố định. Việc này có thể nhắc nhở trước ngày cần hoàn thành công việc hoặc sau khi công việc hoàn thành.

Nhắc việc có thể nhắc cho công việc chính hoặc cho tất cả công việc con. Việc thông báo sẽ hiển thị ” Tên của công việc đó

Nhắc việc chỉ có thể nhắc cho cá nhân tạo nên, không nhắc cho người khác được. Có thể nhăc việc trên công việc của người khác tạo ra nhằm mục đích theo dõi tiến độ công việc

Nhắc việc hiện tại chỉ trên máy tính chưa có trên điện thoại

Cài đặt nhắc việc

Vào công việc: tùy mục đích nhắc nhở cho công việc chính hay công việc con mà lựa chọn. Hiện ta thấy 2 biểu tượng nhắc việc đều tối.

Sau đó nhấp vào nhắc việc và cài đặt ngày, giờ, hình thức lập lại theo ngày, tháng rồi nhấp cài đặt

Cài đặt nhắc việc

Cài đặt nhắc việc

 

Khi thông báo thành công thì ta thấy ở nhắc việc cho công việc chính hoặc công việc con biểu tượng nhắc việc sáng lên

Cài đặt nhắc việc thành công

Cài đặt nhắc việc thành công

Đến giờ hẹn thì màn hình thông báo sẽ hiển thị trên máy tính

Gỡ bỏ nhắc việc

Vào lại nhắc việc và chọn gỡ bỏ cài đặt

 

Leave A Comment?