Quản lý tập tin đính kèm

Vào kế hoạch cần xem tập tin bên tay trái thanh Menu, sau đó vào biểu tượng bánh răng chọn quản lý tập tin đính kèm

 

Hệ thống tự sắp xếp lại các tập tin về 1 nơi theo nhóm công việc, cần tập tin nào thì chúng ta có thể xem và lấy

Leave A Comment?