Quản lý đăng nhập tài khoản

QUẢN LÝ ĐĂNG NHẬP

Bảo mật tài khoản được Myxteam kiểm soát bằng xác thực 2 bước và quản lý các trình duyệt đăng nhập tài khoản nhằm bảo vệ tài khoản cho người dùng

Đầu tiên vào ” Quản lý đăng nhập ” tại thông tin tài khoản

Xác thực 2 bước khi đăng nhập

Khi đăng xuất thì đăng nhập lại Myxteam sẽ yêu cầu xác thực

Bước 1 khai báo số điện thoại sau đó tiếp tục. Hiện số điện thoại đang nhận từ khai báo trong phần đăng ký tài khoản

Bước 2: Nhập mã đã gửi tới SMS của mình

 

Trong trường hợp không sử dụng xác thực từ SMS thì có thể xác thực thông qua thông báo trên Facebook.

Thiết bị đăng nhập

Kiểm tra các thiết bị đăng nhập, nếu không cần thiết thì đăng xuất các đăng nhập khác.

Leave A Comment?