Phục hồi TEAM

Vào bánh răng chọn kế hoạch đã đóng

Sau đó chọn TEAM cần phục hồi và nhấn biểu tượng phục hồi

 

Leave A Comment?