Nhóm việc và các tính năng chính

  1. Thêm mới công việc
  2. Hiệu chỉnh tên nhóm việc
  3. Di chuyển nhóm việc qua team khác
  4. Copy nhóm việc
  5. Lưu trữ nhóm việc
  6. Xóa nhóm công việc
  7. Sắp xếp thứ tự nhóm việc trong kế hoạch
  8. Lưu trữ toàn bộ việc trong nhóm

 

 

1. Thêm mới công việc

Xem chi tiết tại: Tạo công việc và tính năng chính

 

2. Hiệu chỉnh tên nhóm việc

Chỉnh sửa lại thông tin nhóm việc theo nhu cầu của từng doanh nghiệp.. Nhóm việc có thể là 1 quy trình, todolist, hay kanban..

 

3. Di chuyển nhóm việc qua team khác

Là dời toàn bộ nhóm công việc ( bao gồm các công việc trong nhóm) từ kế hoạch hiện tại sang vị trí mới theo ý muốn. Chỉ được di chuyển trong các team mình tham gia và có quyền

4. Copy nhóm việc

Đưa toàn bộ nhóm việc bao gồm các công việc hiện tại trong nhóm việc này sang 1 kế hoạch mới trong team khách hoặc tại kế hoạch này

5. Lưu trữ nhóm việc

Khi các công việc trong nhóm đã hoàn thành hoặc không cần hiển thị trên màn hình thì ta có thể lưu trữ lại. Khi cần xem thì vào công việc lưu trữ lấy ra.

6. Xóa nhóm công việc

Khi nhóm việc bao gồm tất cả các công việc trong nhóm không cần dùng đến.

Lưu ý: xóa nhóm thì không thể phục hồi lại được

7. Sắp xếp thứ tự nhóm việc trong kế hoạch

Sắp xếp lại vị trí của các nhóm việc theo từng nhu cầu của mình. Có 2 cách sắp xếp

  • Nhấp chuột và giữ sau đó kéo tới vị trí cần thiết
  • Vào 3 chấm chọn di chuyển nhóm việc và lựa chọn vị trí cần thiết

8. Lưu trữ toàn bộ việc trong nhóm

Có thể chọn lưu trữ các công việc đã hoàn thành để có thể nhìn giao diện ít hơn

Leave A Comment?