Hiệu chỉnh TEAM

Vào TEAM phần bánh răng chọn ” Hiệu chỉnh TEAM”. Lưu ý chỉ có chủ tài khoản và quản trị viên mới thấy được chức năng này

Sau đó chỉnh sửa lại tên cho phù hợp với mình và nhấp cập nhật

Leave A Comment?