Đóng TEAM

Vào TEAM phần bánh răng chọn ” đóng team”. Lưu ý chỉ có chủ tài khoản và quản trị viên mới thấy được chức năng này, sau khi đóng thì TEAM không còn xuất hiện trên giao diện nữa

Sau đó hệ thống sẽ hiện thông báo và chọn Đồng ý

 

Leave A Comment?