Đóng / Phục hồi / Xoá vĩnh viễn các kế hoạch đã đóng trước đây

  • Đóng kế hoạch hay lưu trữ thường dùng cho các kế hoạch đã hoàn thành hoặc không có nhu cầu thấy trên giao diện thường xuyên
  • Phục hồi là mở lại các kế hoạch đã đóng
  • Xóa kế hoạch thì sẽ không còn trên hệ thống và sẽ không phục hồi lại được
  • Chỉ có những tài khoản có quyền mới đóng được (Admin Team, Chủ kế hoạch)
  • Kế hoạch đóng lại luôn luôn tồn tại dù bạn chuyển các gói đăng ký (chỉ khi trong vòng 02 năm tài khoản myxteam của Bạn không đăng nhập)
  • Muốn xoá kế hoạch Bạn phải đóng lại
  • Nội dung kế hoạch đã đóng, không hiển thị trên bất cứ chức năng nào trong hệ thống.

 

Đóng kế hoạch

Vào kế hoạch cần đóng sau đó vào cài đặt chổ bánh răng chọn đóng kế hoạch

Bạn có thể đóng lại những kế hoạch đã hoàn thành, lưu trữ , hoặc muốn xoá vĩnh viễn (cần phải đóng lại mới có thể xoá) , Bạn mở kế hoạch và Chọn Đóng kế hoạch

đóng kế hoạch

đóng kế hoạch

Mở kế hoạch – Phục hồi kế hoạch đã đóng

Vào bánh răng giao diện chính chọn kế hoạch đã đóng

 

Tìm kiến kế hoạch cần phục hồi và nhấp phục hồi. Nếu muốn phục hồi nhiều cái thì chọn và nhấp phục hồi trên đầu

Xóa vĩnh viễn kế hoạch

Lưu ý xóa rồi thì không thể hỗ trợ lấy lại được. Vui lòng cân nhắc khi xóa

Vào bánh răng giao diện chính chọn kế hoạch đã đóng

Sau đó chọn những kế hoạch, team hay công việc nào cần xóa thì nhấp xóa

đồng ý xóa kế hoạch

đồng ý xóa kế hoạch

 

 

 

Leave A Comment?