Copy kế hoạch mẫu sang kế hoạch mới

Sau khi 1 dự án hoàn thành thì chúng ta sẽ có 1 kế hoạch mẫu, những dự án sau không cần tạo mới.

Chúng ta vào kế hoạch đó và tiến hành copy kế hoạch ra tương tự để không tốn thời gian của mình

Tiếp đến chúng ta thêm các thông tin cần thiết như trong phần tạo kế hoạch và lưu lại

Tiếp đến hệ thống sẽ chạy tới kế hoạch mới, bây giờ chúng ta tiếp tục bước thêm thành viên và tạo công việc cho các thành viên trong kế hoạch

Leave A Comment?