Công việc con và các chức năng chính

Công việc con: khi có nhiều hơn 1 vấn đề phát sinh trong công việc hiện tại thì chúng ta tạo công việc con để tiếp tục giải quyết. Các công việc con trong công việc có thể gán cho nhiều người để làm.

Nhấn vào Công việc con và giao việc

 • Tên công việc: Công việc cần thực hiện
 • Mô tả: Miêu tả công việc chi tiết cho công việc
 • Người thực hiện: Chọn thành viên cần thực hiện
 • Chọn ngày bắt đầu: Ngày này phải lớn hơn ngày trong công việc chính
 • Chọn ngày kết thúc: Ngày này phải nhỏ hơn ngày kết thúc trong công việc chính
 • Lưu: Sau khi tạo xong thì lưu lại công việc đã tạo
 • Hoàn thành: Khi công việc làm xong thì tích chọn hoàn thành

Các chức năng trong công việc con

 1. Hoàn thành công việc: khi làm xong thì tích vào
 2. Tên mô tả của công việc
 3. ngày kết thúc công việc
 4. Người thực hiện
 5. Nhắc nhở
 6. Di chuyển công việc con sang các công việc khác
 7. Hiệu chỉnh tên công việc bước 2
 8. Xóa công việc

Nhắc nhở: chọn thời gian và cài chế độ nhắc nhở sau đó lưu lại, hệ thống sẽ thông báo cho bạn khi đến hẹn.

Di chuyển hay copy công việc: chức này này giúp ta copy hoặc di chuyển sang Team, kế hoạch, nhóm công việc nào cần thiết. Và có thể chuyển công việc con thành công việc chính, sau đó lưu lại

Leave A Comment?