Cấu hình doanh nghiệp

CẤU HÌNH DOANH NGHIỆP

Hiện nay Myxteam quản lý thành viên dựa trên hợp tác giao việc, nên khi mời thành viên vào kế TEAM hay kế hoạch thì sẽ được thông báo và đồng ý bởi thành viên đó mới tham gia vào. Nghĩa là thành viên có quyền không tham gia kế hoạch khi công việc đó không liên quan đến trách nhiệm của mình.

Bên cạnh đó nhân viên trong cùng dự án có quyền tạo kế hoạch để tự vận hành, tuy nhiên một số công ty do đặt tính công việc vẫn muốn hạn chế tính năng này.

Theo đặt thù của một số công ty yêu cầu mời sẽ là tự động chấp nhận nên Myxteam mở thêm tính năng ” Cấu hình doanh nghiệp 

Vào tài khoản của mình trên góc phải chọn cấu hình doanh nghiệp. Tiếp đến click chọn 2 tính năng mà mình muốn cấu hình cho doanh nghiệp

  • Mặc định tham gia khi được mời vào kế hoạch hoặc team của tài khoản này, không cần xác nhận đồng ý
  • Chỉ cho phép Admin của Team tạo kế hoạch

 

Sau khi cấu hình xong thì khi mời thành viên vào kế hoạch hay team, thành viên sẽ nhận được thông báo ở biểu tượng  trên giao diện bên dưới

Hạn chế tạo kế hoạch

Đối với việc tạo kế hoạch thì sẽ có thông báo bạn không có quyền tạo kế hoạch

 

 

Leave A Comment?