Mô hình các công ty sử dụng MyXteam

1/ CÔNG TY KHANG NAM

Các dự án của công ty

Các dự án của công ty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu hồ sơ dự án

Biểu mẫu hồ sơ dự án

Kế hoạch tuyển dụng

Kế hoạch tuyển dụng

 

Quản lý Tài chính Kế toán – Thanh toán dự án

Quản lý Tài chính Kế toán – Thanh toán dự án

Kế hoạch đào tạo văn hóa doanh nghiệp của công ty

Kế hoạch đào tạo văn hóa doanh nghiệp của công ty

2/ CÔNG TY MINH THY

Quản lý hoạt động kinh doanh

Quản lý hoạt động kinh doanh

Xử lý lỗi và phản ánh của khách hàng

Xử lý lỗi và phản ánh của khách hàng

Thiết lập quy trình cải tiến

Thiết lập quy trình cải tiến

Hệ thống đào tạo của công ty

Hệ thống đào tạo của công ty

3/ CÔNG TY GNI – BNI

Quản lý hệ thống giấy tờ

Quản lý hệ thống giấy tờ

Quản lý tình trạng thành viên

Quản lý tình trạng thành viên

Quản lý KPI

Quản lý KPI

Hệ thống đào tạo GBI

Hệ thống đào tạo GBI

Leave A Comment?