Ai có quyền di chuyển, xóa công việc, thay đổi công việc

Myxteam như là một mạng xã hội dành cho doanh nghiệp, nên khi giao một công việc thì những người sau đây có quyền thay đổi công việc

  • Chủ tài khoản
  • Admin team, dự án
  • Chủ kế hoạch
  • Cá nhân tạo công việc

Về chủ tài khoản, hay admin ( trưởng phòng ) thì có quyền. Còn vì sao người tạo việc lại có quyền. Chúng ta có thể hiểu khi giao việc cho người nào đó chính là trao quyền cho họ. Thì nhất định họ có quyền thay đổi, thêm cho công việc dưới sự chịu trách nhiệm của mình để chủ động công việc. Nếu như kiểu củ thì phải hỏi bạn mất thời gian

Bên cạnh đó hệ thống có ghi nhận lịch sử hoạt động ai chỉnh sửa hay xóa thì các thành viên liên quan đều thấy

Vào kế hoạch, filter, chọn hoạt động

Hoặc trên màn hình timeline của mình

 

Làm sao để nhân viên không xóa việc: đó nên là chính sách và quy định của công ty, chúng ta nên ra thông báo cho nhân viên làm theo

Leave A Comment?